Versie Privacy Verklaring: september 2020

Noordvlees Van Gool NV (hierna genoemd “NOORDVLEES”, “wij” of “ons”) hecht veel waarde aan de bescherming van persoonsgegevens. Uw privacy is bijgevolg van essentieel belang voor ons.

Huidige privacy verklaring (hierna genoemd “Privacy Verklaring”) is onder meer van toepassing:  

 • op onze website noordvlees-group.be (hierna genoemd de “Website”)
 • op onze webshop vleeshal-van-gool.be (hierna genoemd de “Webshop”);
 • op alle (commerciële) relaties tussen NOORDVLEES en klanten, prospecten, handelaars/leveranciers, landbouwers en andere business partners; en,
 • bij het bezoeken van de gebouwen/vestigingen van NOORDVLEES;

Deze Privacy Verklaring bevat onder meer informatie over de persoonsgegevens die NOORDVLEES verzamelt, alsook over de wijze waarop NOORDVLEES deze persoonsgegevens voor bepaalde doeleinden gebruikt en verwerkt.

NOORDVLEES wil benadrukken dat zij te allen tijde tracht te handelen in overeenstemming met de “Privacy Wetgeving”, te weten:

 • de Belgische Privacywet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens;
 • de EU Verordening 2016/679 van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG; en/of,
 • de (toekomstige) Belgische wetgeving omtrent de implementatie van voornoemde Verordening of enig ander wetgevingsbesluit die deze wijzigt.

Het bezoeken van de Website en/of Webshop, het aanmaken van een account op de Webshop, het aankopen van producten, enige communicatie met NOORDVLEES, het bezoeken van de gebouwen/vestigingen impliceert uw uitdrukkelijke goedkeuring (door middel van mededeling van uw persoonsgegevens of opt-in) van de Privacy Verklaring en aldus van de manier waarop NOORDVLEES uw persoonsgegevens verzamelt, gebruikt en verwerkt.

Gelieve deze Privacy Verklaring te lezen in samenhang met de cookie policies van de Website en de Webshop van NOORDVLEES.

 1. Soorten persoonsgegevens

NOORDVLEES kan volgende persoonsgegevens verzamelen en verwerken:

Standaardgegevens

 • Naam
 • Voornaam
 • E-mailadres
 • Telefoonnummer (vast en/of gsm)
 • Faxnummer
 • Adres
 • Standaardgegevens

Core business – klantenrelaties

 • Bedrijfsnaam
 • Uniek klantnummer
 • Verkort klantnummer
 • BTW-nummer
 • Handtekening
 • Nummerplaat
 • Rijksregisternummer

Website/Webshop

 • Standaardgegevens
 • Social media data
 • Geslacht
 • nformatie betreffende het gebruik van de Websites/Webshop (zoals IP-adres)

Beveiliging

 • Standaardgegevens
 • Camerabeelden

Transport

 • Standaardgegevens
 • Geografische locatiegegevens

Algemeen

 • Alle persoonsgegevens vervat in het vrije veld van het contactformulier op de Website noordvlees-group.be
 • Alle andere persoonsgegevens vrijwillig overgedragen aan NOORDVLEES

 

 1. Wijze van verzameling persoonsgegevens

Deze persoonsgegevens worden verzameld bij of in het kader van:

Prospectie

 • Het uitwisselen van business cards
 • Het opvragen van een offerte

Relaties met klanten – leveranciers – andere business partners

 • Correspondentie met en uitgaande van NOORDVLEES
 • Een samenwerking met NOORDVLEES (bv. verkopen van varkens aan NOORDVLEES, aankopen van varkensvlees bij NOORDVLEES)
 • Verwerken van een VKI (voedselketeninformatie)
 • Het kopiëren van de identiteitskaart van chauffeurs bij levering van levende varkens
 • Het inschrijven voor evenementen van NOORDVLEES

De Website/Webshop

 • Bezoek van de Website en/of Webshop
 • Het aanmaken van een account op de Webshop
 • Het invullen van het contactformulier op de Website

Beveiliging van de vestigingen/gebouwen

 • Het verzamelen van beeldmateriaal (camerabewaking)
 • Bezoek van de gebouwen/vestigingen van NOORDVLEES

De door NOORDVLEES verzamelde persoonsgegevens worden aldus uitdrukkelijk en vrijwillig door u verstrekt.

Het verstrekken van bepaalde persoonsgegevens is (soms) een voorwaarde om te kunnen genieten van bepaalde diensten (bv. om producten te kopen op de Webshop of om deel te nemen aan bepaalde activiteiten en events). Hierbij wordt aangegeven welke gegevens verplicht in te vullen zijn en welke optioneel zijn.

 1. Gebruik persoonsgegevens

NOORDVLEES kan gebruik maken van uw persoonsgegevens voor volgende doeleinden:

Prospectie

 • Follow-up na een meeting
 • De opmaak van een offerte

Compliance

 • Het nakomen van wettelijke verplichtingen (bv. het bewaken van de voedselveiligheid en beschermen van dierenwelzijn, het bestrijden van fraude)
 • Het nakomen aan de vereisten voor de vergunningen waaraan NOORDVLEES voldoet (Beter Leven, Certus, etc.)

Relaties met klanten – leveranciers – andere business partners

 • De uitvoering van een overeenkomst met NOORDVLEES (incl. de opvolging daarvan)
 • Het leveren van support/bijstand
 • Het verzenden van nieuwsbrieven
 • Documentbeheer (bv. opmaken van een commercieel dossier)
 • Het deelnemen aan evenementen georganiseerd door NOORDVLEES
 • Het verzenden van facturen en de invordering van betaling
 • Het verzenden van kerstkaartjes/verjaardagskaartjes

Bezoekers (website of fysiek)

 • Het beantwoorden van vragen (al dan niet gesteld via contactformulier)
 • Registratie van bezoekers aan de gebouwen/vestigingen
 • Het beveiligen van de gebouwen/vestigingen van NOORDVLEES

 

De verwerking vindt plaats op onderstaande rechtsgronden, naar gelang het geval:

 • U hebt toestemming gegeven voor de verwerking van uw persoonsgegevens voor één of meer specifieke doeleinden
 • De verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst met NOORDVLEES of om op uw verzoek vóór de sluiting van een overeenkomst maatregelen te nemen
 • De verwerking is noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting die op NOORDVLEES rust (bv. inzake voedselveiligheid of dierenwelzijn)
 • De verwerking is noodzakelijk om uw vitale belangen of die van een andere natuurlijke persoon te beschermen
 • De verwerking is noodzakelijk voor de vervulling van een taak van algemeen belang
 • De verwerking is noodzakelijk voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van NOORDVLEES. Verwerking op onderstaande rechtsgrond vindt plaats ingeval van:
 • Het beveiligen van de gebouwen/vestigingen van NOORDVLEES; en,
 • Het verzenden van nieuwsbrieven.

NOORDVLEES respecteert hierbij steeds de balans tussen haar gerechtvaardigd belang en uw fundamentele rechten en vrijheden door de impact te beperken op volgende manieren:

 • toegang tot de camerabeelden (en andere persoonsgegevens die worden verzameld in het kader van beveiliging) te beveiligen en zoveel mogelijk te beperken opdat enkel deze personen voor wie toegang tot de beelden/persoonsgegevens strikt noodzakelijk is om hun functie uit te oefenen, toegang tot de beelden wordt verschaft;
 • de bewaartermijn van de camerabeelden te beperken tot maximaal 4 weken (dit is de termijn die noodzakelijk is om te kunnen voldoen aan verscheidene vergunningen zoals bijvoorbeeld ‘Beter Leven’);
 • de camera aan te geven bij de politie via de website www.aangiftecamera.be;
 • aan de hand van pictogrammen de betrokkene te informeren over het feit dat een bepaalde ruimte onder camerabewaking staat; en,
 • steeds de optie te voorzien voor de betrokkene om zich uit te schrijven op nieuwbrieven en dit verzoek van de betrokkene vervolgens te respecteren.

Wij proberen de impact van het verwerken van persoonsgegevens te allen tijde te beperken en zullen uw gegevens niet langer verwerken voor de bovengenoemde doeleinden wanneer uw persoonlijke belangen of de fundamentele rechten en vrijheden voorrang hebben op onze doeleinden (in overeenstemming met overweging 47 van de GDPR).

 1. Openbaarmaking persoonsgegevens aan derden

NOORDVLEES zal uw persoonsgegevens niet openbaar maken aan derden, tenzij wanneer het noodzakelijk is in kader van de uitvoering van de eerder omschreven doelen (cfr. III). In dit kader zullen uw persoonsgegevens mogelijks openbaar gemaakt worden aan payment providers, externe IT-consultants, cloud partners, software providers, transport partners en andere dienstverleners (zoals documentbeheerders).

Noordvlees en Bens NV (maatschappelijke zetel te België, BE-2260 Oevel (Westerlo), Nijverheidsstraat 24, BTW BE-0404.141.788, RPR Antwerpen, afdeling Turnhout) brengen beide persoonsgegevens onder in hun joint-venture slachthuis Sus Campiniae NV (maatschappelijke zetel te België, BE-2260 Oevel (Westerlo), Nijverheidsstraat 24, BTW BE-0633.945.082, RPR Antwerpen, afdeling Turnhout). Aangezien Noordvlees en Bens persoonsgegevens verwerken op de IT-systemen van Sus Campiniae, worden Noordvlees en Bens als joint-controllers beschouwd van de persoonsgegevens die beide controllers onderbrengen in Sus Campiniae. Noordvlees en Bens hebben bijgevolg een (joint-)controller overeenkomst afgesloten waarin beide partijen de nodige verbintenissen op zich hebben genomen betreffende de gegevensverwerking via Sus Campiniae.

De verwerking van persoonsgegevens door verwerkers wordt geregeld door een dataverwerkingsovereenkomst die de verwerker verplicht uw persoonsgegevens ten minste even restrictief te behandelen of te verwerken als NOORDVLEES zelf en waarin (i) de duur van de verwerking, (ii) de aard en het doel van de verwerking, (iii) het soort persoonsgegevens en (iv) de categorieën van betrokkenen en (v) de verplichtingen en rechten van de derde en NOORDVLEES zijn vastgelegd.

Onverminderd voorgaande, is het evenwel mogelijk dat NOORDVLEES uw persoonsgegevens openbaar maakt:

 • Aan de bevoegde autoriteiten (i) wanneer NOORDVLEES hiertoe verplicht is op grond van de wet (i.e. in het kader van de voedselveiligheid of dierenwelzijn) of in het kader van een gerechtelijke of een toekomstige gerechtelijke procedure en (ii) ter vrijwaring en verdediging van de rechten van NOORDVLEES.
 • Wanneer NOORDVLEES of nagenoeg al haar activa wordt overgenomen door een derde partij, in welk geval uw persoonsgegevens die NOORDVLEES heeft verzameld, één van de overgedragen activa zal zijn.

In alle overige gevallen zal NOORDVLEES uw persoonsgegevens niet verkopen, verhuren of doorgeven aan derde partijen, tenzij wanneer zij (i) hiervoor uw toestemming heeft bekomen en (ii) met de betreffende derde partij een dataverwerkingsovereenkomst heeft afgesloten, die de nodige garanties bevat betreffende confidentialiteit en privacy conforme behandeling van uw persoonsgegevens.

 1. Grensoverschrijdende verwerking persoonsgegevens

Elke overdracht van persoonsgegevens buiten de Europese Economische Ruimte (EER) aan een bestemmeling die zijn woonplaats of zetel heeft in een land dat niet valt onder een adequaatheidsbesluit uitgevaardigd door de Europese Commissie, zal worden beheerst door één of meerdere passende waarborgen (zoals goedgekeurd door de EU):

 • Het afsluiten van een data transfer agreement met de bestemmeling, dewelke zal bevatten de standaard contractuele clausules zoals bepaald in de ‘Beslissing van de Europese Commissie van 5 februari 2010 (Decision 2010/87/EC)’; en/of
 • Bindende bedrijfsvoorschriften; en/of
 • Certificeringsmechanisme (zoals maar niet beperkt tot het EU-US Privacy Shield).
 1. Opslag persoonsgegevens

Tenzij wanneer een langere bewaartermijn vereist of gerechtvaardigd is (i) door de wet of (ii) door de naleving van een andere regelgeving, bewaart NOORDVLEES uw persoonsgegevens slechts gedurende de periode die noodzakelijk is voor het behalen en het vervullen van de doelen, zoals beschreven in deze Privacy Verklaring onder ‘III. Gebruik persoonsgegevens’.

 1. Uw privacy rechten

In het kader van de verwerking van uw persoonsgegevens, beschikt u over volgende privacy rechten:

 • Het recht op intrekking van uw toestemming voor het verwerken van persoonsgegevens;
 • Recht op inzage van uw persoonsgegevens;
 • Recht op rectificatie, vervollediging of update van uw persoonsgegevens;
 • Recht op schrapping van uw persoonsgegevens (‘right to be forgotten’);
 • Recht op een beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens;
 • Recht op overdraagbaarheid van uw persoonsgegevens;
 • Recht van bezwaar/verzet tegen de verwerking van uw persoonsgegevens; en,
 • Recht om een klacht in te dienen bij de Gegegevensbeschermingsautoriteit.

Wanneer u uw privacy rechten wenst uit te oefenen, gelieve dan contact op te nemen met GDPR@noordvlees.be of het formulier voor de uitoefening van uw privacy rechten in te vullen en aan NOORDVLEES te bezorgen via e-mail of per post.

U kan deze rechten in principe kosteloos uitoefenen via (i) bovenvermeld formulier of (ii) het verzenden van een e-mail naar GDPR@noordvlees.be. Bovendien kunt u steeds via uw account uw persoonsgegevens die u diende mee te delen bij de aanmaak van uw account, verifiëren, updaten, en/of wijzigen.

Wilt u geen nieuwsbrieven van NOORDVLEES meer ontvangen, kunt u zich op elk moment uitschrijven door de e-mail waarin de nieuwsbrief vervat zit te beantwoorden en zodoende te laten weten dat u de nieuwsbrief niet langer wenst te ontvangen.

 1. Beveiliging persoonsgegevens

NOORDVLEES verbindt er zich toe om passende en redelijke fysieke, technologische en organisatorische beveiligingsmaatregelen te nemen met het oog op het voorkomen van (i) ongeoorloofde of onrechtmatige toegang tot uw persoonsgegevens, alsook (ii) verlies, misbruik of wijziging van uw persoonsgegevens.

Concreet heeft NOORDVLEES onder andere volgende maatregelen getroffen:

 • Alle personen die namens NOORDVLEES van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan;
 • Ingeval NOORDVLEES beroep doet op verwerkers van persoonsgegevens, zijn de nodige dataverwerkingsovereenkomst afgesloten, die de nodige garanties bevatten betreffende confidentialiteit en privacy conforme behandeling van uw persoonsgegevens;
 • We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;
 • Wij maken back-up van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;
 • We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen;
 • Onze medewerkers zijn geïnformeerd en opgeleid over het belang van de bescherming van persoonsgegevens; en,
 • Wij hanteren het principe “Clean desk” op het einde van de werkdag.

NOORDVLEES zal alle persoonsgegevens die zij heeft verzameld, bewaren on site, in de cloud met datacenters in de EU of, in het geval de datacenters van van de cloud zich niet in de EU bevinden, erin voorzien dat de persoonsgegevens worden beschermd door één van de passende waarborgen als vermeld onder ‘V. grensoverschrijdende verwerking van persoonsgegevens’.

Niettegenstaande (i) het veiligheidsbeleid van NOORDVLEES, (ii) de controles die zij uitvoert en (iii) de handelingen die zij stelt in dit kader, kan een onfeilbaar niveau van veiligheid niet worden gegarandeerd. Geen enkele methode van overdracht of doorgifte via het internet noch enige methode van elektronische opslag is 100% veilig, zodat NOORDVLEES in dit kader geen absolute veiligheid kan garanderen.

Tot slot zal de veiligheid van uw account ook mee afhangen van de geheimhouding van uw wachtwoord en andere accountinformatie. NOORDVLEES zal nooit vragen om uw wachtwoord en evenmin zal u ertoe gehouden zijn om dit zelf mee te delen. Wanneer u uw wachtwoord toch aan een derde hebt meegedeeld, zal deze derde via uw wachtwoord toegang verkrijgen tot uw account en uw persoonsgegevens. In dat geval bent u zelf aansprakelijk voor de handelingen die gesteld worden door het gebruik dat gemaakt wordt van uw account. NOORDVLEES raadt u dan ook ten stelligste aan om uw wachtwoord onmiddellijk te wijzigen wanneer u vaststelt dat iemand toegang heeft tot uw account, en meteen contact op te nemen met NOORDVLEES.

 1. Update Privacy Verklaring

NOORDVLEES is gerechtigd om deze Privacy Verklaring te updaten door een nieuwe versie op de Website te plaatsen waarbij NOORDVLEES de datum van herziening zal aangeven bovenaan op de eerste pagina van deze Privacy Verklaring. Het is dit kader ten zeerste aangewezen om regelmatig de Website en/of Webshop en de betreffende pagina waarop de Privacy Verklaring wordt weergegeven, te raadplegen om zeker te zijn dat u kennis hebt van enige wijzigingen.

 1. Verwijzingen naar andere websites

De Website kan mogelijks hyperlinks bevatten naar andere websites. Wanneer u één van deze links aanklikt, gaat u mogelijks naar een andere website of internetbron die bewust of via cookies of andere technologieën informatie over u zou kunnen verzamelen. NOORDVLEES draagt geen enkele verantwoordelijkheid, aansprakelijkheid of controlebevoegdheid over deze andere websites of internetbronnen, noch over hun inzameling, gebruik en verspreiding van uw persoonsgegevens. U dient zelf het privacy beleid van deze andere websites en internetbronnen na te kijken zodoende te kunnen oordelen of zij in overeenstemming met de Privacy Wetgeving handelen.

 1. Contacteer NOORDVLEES

Indien u vragen heeft over de Privacy Verklaring of over de wijze waarop NOORDVLEES uw persoonsgegevens verzamelt, gebruikt of verwerkt, gelieve ons te contacteren:

of

 • Via de post: Bloemstraat 56, 2920 Kalmthout, België (ter attentie van Carlo van der Mast privacyverantwoordelijke binnen NOORDVLEES).

Indien u ontevreden bent omtrent de manier waarop NOORDVLEES deze vragen of opmerkingen heeft behandeld of wanneer u enige klachten heeft over de manier waarop NOORDVLEES uw gegevens verzamelt, gebruikt of verwerkt, kan u een klacht indienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit.